Adeiladu

Bydd y gwaith o adeiladu’r prosiect yn cynnwys technegau peirianneg manwl ac arbenigol. Amlinellir y prif egwyddorion isod.

Tyrbinau gwynt

Rydym yn cynnig defnyddio generaduron tyrbinau gwynt â thri llafn arnyn nhw. Bydd y rhain yn cynnwys yr elfennau canlynol:

 • Rotorau, gan gynnwys llafnau a both (yn cysylltu’r llafnau â’r siafft a’r system gyriant).
 • Nasél, sy’n dal y generadur trydan, yr electroneg rheoli a’r system gyriant.
 • Cefnogaeth strwythurol, sy’n cynnwys tŵr tiwb dur ar ben strwythur sylfaen.

Cynllun a dyluniad y fferm wynt

Mae union gynllun y generaduron tyrbinau gwynt yn dal i gael ei ddatblygu ac ni fydd yn cael ei gwblhau’n derfynol nes bydd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiogelwch Ynni a Sero Net wedi rhoi caniatâd i’r prosiect.

Bydd generaduron tyrbinau gwynt yn cael eu gosod mewn rhesi a bydd y rhain yn cael eu gosod yn fras o’r gogledd i’r de. Bydd bwlch o 1400 metr o leiaf rhwng pob generadur tyrbin gwynt unigol mewn rhes a rhwng pob rhes o eneraduron tyrbinau gwynt.

Er mwyn hyrwyddo cydfodolaeth â gweithgareddau pysgota, rydym yn ymrwymo i gynnal ardal a fydd yn rhydd o dyrbinau gwynt a llwyfannau is-orsafoedd alltraeth.

Cysylltu rhwng y môr a’r tir – Pyrth Cysylltu Trosiannol

Bydd y ceblau allforio o’r môr yn cysylltu â’r ceblau allforio ar y tir mewn hyd at bedwar porth cysylltu trosiannol.

Bydd y pyrth cysylltu trosiannol ar y tir yn uwch na Phenllanw Cymedrig y Gorllanw ar dir amaeth i’r de o’r A547.

Ffeithiau cyflym: generaduron tyrbinau gwynt

Mae’r wybodaeth isod yn seiliedig ar y ddealltwriaeth gyfredol a gellir ei mireinio ar ôl i’r ymgynghoriad ddod i ben a chyn cyflwyno ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu. Mae’r niferoedd hyn yn seiliedig ar dybio y cynhyrchir 1.5GW o drydan.

 • Nifer arfaethedig o eneraduron tyrbinau gwynt: hyd at 107
 • Diamedr y rotor arfaethedig: rhwng 250 a 280 metr
 • Uchder arfaethedig y generaduron tyrbinau gwynt i’r brig: rhwng 293 a 324 metr uwchlaw’r distyll astronomegol isaf
 • Cliriad arfaethedig y rotor uwchlaw’r distyll astronomegol isaf: 34 metr

Ffeithiau cyflym: platfformau is-orsaf ar y môr

 • Uchafswm arfaethedig nifer y platfformau is-orsaf ar y môr: 4
 • Lled mwyaf y rhan uchaf arfaethedig (mae ‘rhan uchaf’ yn golygu’r prif strwythur ar ben y strwythur sylfaen, uwchlaw arwyneb y môr): 60 metr
 • Hyd mwyaf y rhan uchaf arfaethedig: 80 metr
 • Pwynt uchaf y rhan uchaf arfaethedig (uwchlaw’r distyll astronomegol isaf), heb gynnwys y lanfa i hofrenyddion a’r deunydd amddiffyn rhag mellt: 70 metr

Ceblau ar y tir

Bydd Coridor Ceblau Ar y Tir Mona tua 18km o hyd a bydd y ceblau'n cael eu claddu o dan y ddaear. Ar ôl casglu’r holl adborth o’r ymgynghoriad, mae tîm prosiect Mona bellach wedi dewis ein llwybr cebl sengl ar y tir a byddwn yn siarad â thirfeddianwyr dros y misoedd nesaf, fel y gallwn barhau i fireinio ein coridor ceblau i un sydd tua 75m o led.

Mae'r map ar y tab Is-orsaf ar y Tir yn dangos y newidiadau hyn.

Bydd angen i led Coridor Ceblau Ar y Tir Mona ganiatáu i hyd at bedwar cylched cebl gael eu gosod, ond rydym yn disgwyl i'r lled hwn gael ei leihau mewn rhai mannau cyn cyflwyno ein cais, yn dilyn arolygon ac astudiaethau pellach.

Ar ôl cwblhau a chomisiynu’r gwaith gosod ceblau, bydd y ffordd gludo dros dro yn cael ei thynnu a’r tir yn cael ei adfer gan ddefnyddio isbridd ac uwchbridd a oedd wedi’u cadw. Bydd yr holl gompowndiau adeiladu dros dro a ffensys dros dro yn cael eu tynnu, bydd trefniadau draenio a/neu ddyfrhau caeau yn cael eu hadfer a bydd y tir yn cael ei adfer i’w gyflwr gwreiddiol. Lle bo’n ymarferol, ystyrir adfer rhannau o goridor ceblau ar y tir Mona yn gynnar.

Bydd gwrychoedd yn cael eu hailblannu gan ddefnyddio rhywogaethau brodorol lleol, lle bo hynny’n ymarferol. Defnyddir contractwyr cymwys a phrofiadol i wneud y gwaith adfer, a fydd yn golygu adfer y gwrych i gyfateb i’r gwrychoedd sy’n weddill ym mhob lleoliad. Lle bo’n briodol, efallai y bydd rhywfaint o welliannau (fel plannu rhywogaethau addas ychwanegol) yn cael eu gwneud.

Is-orsaf ar y tir

Bydd angen compownd adeiladu ger is-orsaf ar y tir Mona. Bydd y compownd wedi’i leoli yn Ardal Ddatblygu Arfaethedig ar y Tir Mona a bydd yn cynnwys swyddfeydd, cyfleusterau lles, lle i storio offer a chyfarpar a mannau parcio ar gyfer staff adeiladu.

Rhagwelir y bydd mynediad adeiladu i safle’r is-orsaf ar y tir yn defnyddio’r llwybr mynediad parhaol arfaethedig, er y gellir defnyddio arwyneb dros dro yn ystod y cam adeiladu. Bydd angen gosod y llwybr mynediad hwn yn gynnar yn y broses adeiladu.

Mae is-strwythurau adeiladu’r is-orsaf ar y tir yn debygol o gynnwys deunyddiau cladin a dur. Bydd y gwaith dur strwythurol yn cael ei saernïo a’i baratoi oddi ar y safle ac yn cael ei ddanfon i’r safle i’w adeiladu.

Bydd Cynllun Rheoli Tirwedd, Ecoleg a Hydroleg yn cael ei baratoi ar gyfer safle’r is- orsaf ar y tir a fydd yn nodi’r mesurau lliniaru ar gyfer sgrinio, cynefinoedd ecolegol a rheoli dŵr ffo wyneb. Bydd hwn yn cael ei gyflwyno gyda’r cais am gydsyniad.

Cyn dechrau ein holl waith ar y tir, bydd nifer o arolygon ac astudiaethau cyn adeiladu yn cael eu cynnal i roi gwybodaeth i’r timau dylunio wrth ddatblygu’r dyluniad terfynol, gan gynnwys:

 • Gwaith archaeolegol cyn adeiladu
 • Arolygon ecolegol cyn y cam adeiladu
 • Ymchwiliadau geodechnegol
 • Astudiaethau draenio

Gwaith pellach

Bydd yr holl waith adeiladu’n cael ei wneud yn unol â Chod Ymarfer Adeiladu. Bydd y Cod Ymarfer Adeiladu yn amlinellu’r mesurau rheoli pwysig y byddwn yn gofyn i’n holl gontractwyr eu mabwysiadu a’u rhoi ar waith ar gyfer yr holl waith adeiladu perthnasol ar gyfer elfennau ar y tir Prosiect Gwynt Alltraeth Mona.

Bydd y Cod Ymarfer Adeiladu yn cael ei ddatblygu drwy drafod â’n rhanddeiliaid. Bydd yn parhau i fod yn ddogfen ddrafft yn ystod ein hymgynghoriad, ein cam ymgeisio a thrwy gydol y broses Archwilio, a bydd yn cael ei chwblhau pan fydd gennym ddyluniad manwl ar ôl cael cydsyniad.

Cod Ymarfer Adeiladu

Byddwn ni nawr yn edrych ar opsiynau mynediad posibl ar gyfer adeiladu a gweithredu, yn ogystal â pharatoi strategaeth tirweddu a phlannu i liniaru effeithiau gweledol posibl ein his-orsaf ar y tir. Rydyn ni hefyd yn parhau i fireinio maint, cynllun ac uchder adeiladau’r is-orsaf ar y tir, i ymateb i’r adborth a gafwyd i’r ymgynghoriad.

Yn yr un modd, mae’r prosiect yn gweithio ar fireinio ein cynigion manwl ar gyfer y llwybr ceblau ar y tir, yn cynnwys ein strategaeth mynediad ar gyfer cerbydau adeiladu, a lleoliad compowndiau adeiladu. Rydyn ni hefyd yn penderfynu ar y ffyrdd mwyaf priodol i’r llwybr groesi ffyrdd, cyfleustodau a derbynyddion amgylcheddol, fel cyrsiau dŵr.