Croeso

Mae Prosiect Gwynt Alltraeth Mona yn falch o gyhoeddi ei ail gylchlythyr diweddaru Prosiect, sy’n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y Prosiect. Cliciwch ar y ddolen isod i ddarganfod mwy.

Y tu mewn iddo fe welwch wybodaeth am ein penderfyniad i leihau ardal ddatblygu safle’r fferm wynt er mwyn lliniaru effeithiau ar ddefnyddwyr morol eraill ymhellach, a’r hyn y gallwch ei ddisgwyl parthed camau nesaf datblygiad y Prosiect.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cylchlythyr hwn neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Prosiect yn gyffredinol, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Gweld y diweddariad

Fferm wynt ar y môr arfaethedig yn nwyrain Môr Iwerddon yw Prosiect Gwynt Alltraeth Mona. Mona Offshore Wind Ltd sy’n datblygu’r prosiect, ac mae’n fenter ar y cyd rhwng bp ac Energie Baden-Württemberg AG (EnBW).

Mae prosiect Mona yn cynnwys elfennau ar y môr i gynhyrchu trydan ac elfennau ar y môr ac ar y tir i allu trawsyrru’r trydan a fydd yn cael ei gynhyrchu i’r grid cenedlaethol:

  • Generaduron tyrbinau gwynt (hyd at 107 tyrbin)
  • Platfform(au) is-orsaf ar y môr
  • Ceblau rhyng-gysylltu ar y môr, ceblau rhyng-aráe a cheblau allforio
  • Pyrth cysylltu trosiannol (yn cysylltu’r ceblau ar y môr a’r ceblau ar y tir)
  • Ceblau ar y tir
  • Is-orsaf ar y tir
  • Cysylltu ag is-orsaf bresennol y National Grid ym Modelwyddan

Mae Prosiect Gwynt Alltraeth Mona yn cael ei ystyried yn Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol. Mae hyn yn golygu bod angen gorchymyn cydsyniad datblygu (DCO) gan Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net.

Prosiect Gwynt Alltraeth Morgan

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus hefyd ar ein cynigion diweddaraf ar gyfer Prosiect Gwynt Alltraeth Morgan. Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 4 Mehefin 2023 hefyd.

Digwyddiad gweminar ar-lein

Gwyliwch recordiad o’n digwyddiad ymgynghori ar-lein, a ddarlledwyd ar 9 Mai 2023

Gwylio recordiad

Daeth ein hymgynghoriad statudol ar ein cynigion diweddaraf i ben ddydd Sul 4 Mehefin 2023.

Hwn oedd ein hail ymgynghoriad ar ddyluniad diweddaraf y prosiect. Gweld yr holl ddeunyddiau sy'n ymwneud â'n hymgynghoriad statudol diweddar. Mae hyn yn cynnwys ein Hadroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol (neu ‘PEIR’), a oedd yn sail i’n hymgynghoriad diweddar.

Gweld hyb gwybodaeth

Pwy yw EnBW a bp?

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyflwyno fel menter ar y cyd rhwng bp ac Energie Baden-Württemberg AG (EnBW).

Gwybodaeth am bp

Pwrpas bp yw ailddychmygu ynni ar gyfer pobl a’n planed.

Mae bp wedi nodi uchelgais i fod yn gwmni sero net erbyn 2050, neu’n gynt, a helpu’r byd i gyrraedd sero net.

Bydd y strategaeth hon gan bp yn ei weld yn trawsnewid ei hun o fod yn gwmni olew rhyngwladol sy’n cynhyrchu adnoddau i fod yn gwmni ynni integredig yn darparu datrysiadau i gwsmeriaid.

Mae gan bp fusnes gwynt ar y môr sylweddol yn yr Unol Daleithiau yn barod gyda chapasiti cynhyrchu gros o 1.7GW, gan weithredu naw ased gwynt ar draws y wlad yn ogystal â phibell alltraeth net 5.2GW.

Gwybodaeth am EnBW

Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) yw un o'r cwmnïau cyflenwi ynni mwyaf yn yr Almaen ac Ewrop, gyda gweithlu o 27,000 o weithwyr yn cyflenwi ynni i tua 5.5 miliwn o gwsmeriaid. Bydd capasiti ynni adnewyddadwy gosodedig yn cyfrif am 50 y cant o bortffolio cynhyrchu EnBW erbyn diwedd 2025.

Roedd EnBW ymhlith yr arloeswyr ym maes ynni gwynt ar y môr gyda’i fferm wynt Baltig 1 ym Môr y Baltig. Mae EnBW wedi datblygu, adeiladu ac yn gweithredu pedair fferm wynt alltraeth yn yr Almaen gyda chyfanswm capasiti gosodedig o 945 MW.

Daw 960 MW arall o'r fferm wynt alltraeth He Dreiht sy’n cael ei datblygu ar hyn o bryd; cliriodd y penderfyniad buddsoddi terfynol ym mis Mawrth 2023 y ffordd ar gyfer dechrau adeiladu.

Adolygu adborth