Croeso

Mae Prosiect Gwynt Alltraeth Mona yn falch o gyhoeddi ei ail gylchlythyr diweddaru Prosiect, sy’n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y Prosiect. Cliciwch ar y ddolen isod i ddarganfod mwy.

Y tu mewn iddo fe welwch wybodaeth am ein penderfyniad i leihau ardal ddatblygu safle’r fferm wynt er mwyn lliniaru effeithiau ar ddefnyddwyr morol eraill ymhellach, a’r hyn y gallwch ei ddisgwyl parthed camau nesaf datblygiad y Prosiect.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cylchlythyr hwn neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Prosiect yn gyffredinol, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Gweld y diweddariad

Fferm wynt ar y môr arfaethedig yn nwyrain Môr Iwerddon yw Prosiect Gwynt Alltraeth Mona. Mona Offshore Wind Ltd sy’n datblygu’r prosiect, ac mae’n fenter ar y cyd rhwng bp ac Energie Baden-Württemberg AG (EnBW).

Mae prosiect Mona yn cynnwys elfennau ar y môr i gynhyrchu trydan ac elfennau ar y môr ac ar y tir i allu trawsyrru’r trydan a fydd yn cael ei gynhyrchu i’r grid cenedlaethol:

  • Generaduron tyrbinau gwynt (hyd at 107 tyrbin)
  • Platfform(au) is-orsaf ar y môr
  • Ceblau rhyng-gysylltu ar y môr, ceblau rhyng-aráe a cheblau allforio
  • Pyrth cysylltu trosiannol (yn cysylltu’r ceblau ar y môr a’r ceblau ar y tir)
  • Ceblau ar y tir
  • Is-orsaf ar y tir
  • Cysylltu ag is-orsaf bresennol y National Grid ym Modelwyddan

Mae Prosiect Gwynt Alltraeth Mona yn cael ei ystyried yn Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol. Mae hyn yn golygu bod angen gorchymyn cydsyniad datblygu (DCO) gan Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net.

Cofrestrwch i gael diweddariadau

Cofrestrwch eich manylion gyda ni os hoffech gael gwybod am ein prosiect.

cofrestrwch yma

Prosiect Gwynt Alltraeth Morgan

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus hefyd ar ein cynigion diweddaraf ar gyfer Prosiect Gwynt Alltraeth Morgan. Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 4 Mehefin 2023 hefyd.

Digwyddiad gweminar ar-lein

Gwyliwch recordiad o’n digwyddiad ymgynghori ar-lein, a ddarlledwyd ar 9 Mai 2023

Gwylio recordiad

Daeth ein hymgynghoriad statudol ar ein cynigion diweddaraf i ben ddydd Sul 4 Mehefin 2023.

Hwn oedd ein hail ymgynghoriad ar ddyluniad diweddaraf y prosiect. Gweld yr holl ddeunyddiau sy'n ymwneud â'n hymgynghoriad statudol diweddar. Mae hyn yn cynnwys ein Hadroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol (neu ‘PEIR’), a oedd yn sail i’n hymgynghoriad diweddar.

Pwy yw EnBW a bp?

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyflwyno fel menter ar y cyd rhwng bp ac Energie Baden-Württemberg AG (EnBW).

Ynglŷn â bp

Mae bp wedi nodi uchelgais i fod yn gwmni sero-net erbyn 2050 neu'n gynt, a helpu'r byd i gyrraedd sero net. Mae bp wedi nodi strategaeth ar gyfer cyflawni'r uchelgais hwn. Mae bp yn canolbwyntio ar gyflawni ei drawsnewid yn gwmni ynni integredig, gan helpu i ddarparu'r ynni sydd ei angen ar y byd heddiw, a buddsoddi yn y trawsnewid ynni.

Ym mis Ionawr 2021, cytunodd bp a Equinor i ddatblygu dwy brif ardal brydles gyda'i gilydd sydd wedi'u lleoli mewn dyfroedd ffederal oddi ar Efrog Newydd a Massachusetts, Empire Wind a Beacon Wind.  Ym mis Ionawr 2024, cyhoeddodd bp a Equinor y bydd bp yn cymryd perchnogaeth o gyfran 50% Equinor ym mhrosiectau gwynt alltraeth Beacon Wind US a bydd Equinor yn cymryd perchnogaeth o gyfran 50% bp ym mhrosiectau gwynt alltraeth Empire Wind UD. Yn amodol ar gau'r trafodiad, bydd bp yn gweithio'n annibynnol i ddatblygu Beacon 1 a Beacon 2 ar sail sy'n eiddo llwyr. Mae Beacon Wind 1 a 2 yn cynnwys cynhwysedd cynhyrchiol posibl cyfunol sy'n fwy na 2.5 GW. Yn y DU, mae bp a'i bartner EnBW yn arwain y gwaith o ddatblygu prosiectau gwynt alltraeth Morgan a Mona ym Môr Iwerddon a phrosiect gwynt alltraeth Morven ym Môr y Gogledd. Mae gan y prosiectau hyn gapasiti cynhyrchu posibl cyfunol o 5.9 GW, sy'n ddigon i bweru cyfwerth â thua 6 miliwn o aelwydydd yn y DU. Yn gynnar yn 2023, llwyddodd bp i ddatblygu ei brosiect arddangos gwynt alltraeth arnofio cyntaf yn Swydd Aberdeen.

Ym mis Gorffennaf 2023, llwyddodd bp i wneud cais am ddau safle ar y môr yn yr Almaen gyda chapasiti cynhyrchu posibl o 4 GW. Mae bp wedi ffurfio partneriaeth strategol gyda'r conglomerate Japaneaidd Marubeni i archwilio cyfleoedd gwynt ar y môr yn Japan. Mae bp hefyd wedi ffurfio JV gyda Deep Wind Offshore o Norwy, a gwelodd rhan ohono bp yn caffael cyfran o 55% ym mhortffolio gwynt alltraeth camau cynnar y cwmni, sy'n cynnwys pedwar prosiect ar draws penrhyn Corea.

Mae gan bp fusnes gwynt ar y tir yn yr Unol Daleithiau eisoes gyda chapasiti cynhyrchu gros o 1,700 MW, gan weithredu naw ased gwynt ledled y wlad. Ar 30 Tachwedd 2023, cyhoeddodd bp ei fod yn cytuno i gaffael y 50.03% nad yw eisoes yn berchen arno yn bp Lightsource, arweinydd byd-eang mewn datblygu storio solar ac ynni ar raddfa cyfleustodau, sy'n golygu y bydd bp yn cymryd perchnogaeth lawn o bp Lightsource ar ôl cwblhau'r trafodiad.

Ynglŷn â EnBW

Energie Baden-Wuerttemberg AG (EnBW) yw un o'r cwmnïau cyflenwi ynni mwyaf yn yr Almaen ac mae'n cyflenwi trydan, nwy, dŵr ac atebion ynni a gwasnaethau i oddeutu 5.5 miliwn o gwsmeriaid gyda gweithlu o fwy na 27,000 o weithwyr.

Nod EnBW yw cryfhau ei safle fel partner seilwaith cynaliadwy ac arloesol ar gyfer cwsmeriaid, dinasyddion ac awdurdodau lleol hyd ymhellach. Mae ail-leoli EnBW gyda’i ffocws ar ynni adnewyddadwy ac atebion seilwaith craff yn elfen allweddol o'i strategaeth. Gyda ffocws ar ynni adnewyddadwy ac atebion seilwaith craff, amcan EnBW yw sicrhau fod hanner y trydan y mae'n ei gyflenwi o ffynonellau adnewyddadwy erbyn diwedd 2025. Mae hyn eisoes yn cael effaith amlwg ar leihau allyriadau CO2, y mae EnBW yn anelu at haneru erbyn 2030 a bod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2035.

Mae EnBW wedi bod yn ymwneud â gweithredu gweithfeydd pŵer hydro yn y Goedwig Ddu ers dros 100 mlynedd ac mae ganddo nifer fawr o ffermydd gwynt ar y tir a ffotofoltäig solar yn yr Almaen, Ffrainc a Sweden. Yn ogystal, bu i EnBW ddatblygu, adeiladu a gweithredu pedair fferm wynt ar y môr yn yr Almaen (EnBW Baltic 1, Baltig 2, Hohe See ac Albatros) gyda chyfanswm capasiti wedi'i osod o 945 MW, a gomisiynwyd rhwng 2011 a 2020. Ar hyn o bryd mae fferm wynt 900 MW arall ar y môr, He Dreiht, yn cael ei datblygu yn yr Almaen.