Croeso

Mae Prosiect Gwynt Alltraeth Mona yn falch o gyhoeddi ei ail gylchlythyr diweddaru Prosiect, sy’n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y Prosiect. Cliciwch ar y ddolen isod i ddarganfod mwy.

Y tu mewn iddo fe welwch wybodaeth am ein penderfyniad i leihau ardal ddatblygu safle’r fferm wynt er mwyn lliniaru effeithiau ar ddefnyddwyr morol eraill ymhellach, a’r hyn y gallwch ei ddisgwyl parthed camau nesaf datblygiad y Prosiect.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cylchlythyr hwn neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Prosiect yn gyffredinol, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Gweld y diweddariad

Fferm wynt ar y môr arfaethedig yn nwyrain Môr Iwerddon yw Prosiect Gwynt Alltraeth Mona. Mona Offshore Wind Ltd sy’n datblygu’r prosiect, ac mae’n fenter ar y cyd rhwng bp ac Energie Baden-Württemberg AG (EnBW).

Mae prosiect Mona yn cynnwys elfennau ar y môr i gynhyrchu trydan ac elfennau ar y môr ac ar y tir i allu trawsyrru’r trydan a fydd yn cael ei gynhyrchu i’r grid cenedlaethol:

  • Generaduron tyrbinau gwynt (hyd at 107 tyrbin)
  • Platfform(au) is-orsaf ar y môr
  • Ceblau rhyng-gysylltu ar y môr, ceblau rhyng-aráe a cheblau allforio
  • Pyrth cysylltu trosiannol (yn cysylltu’r ceblau ar y môr a’r ceblau ar y tir)
  • Ceblau ar y tir
  • Is-orsaf ar y tir
  • Cysylltu ag is-orsaf bresennol y National Grid ym Modelwyddan

Mae Prosiect Gwynt Alltraeth Mona yn cael ei ystyried yn Brosiect Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol. Mae hyn yn golygu bod angen gorchymyn cydsyniad datblygu (DCO) gan Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net.

Cofrestrwch i gael diweddariadau

Cofrestrwch eich manylion gyda ni os hoffech gael gwybod am ein prosiect.

cofrestrwch yma

Prosiect Gwynt Alltraeth Morgan

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus hefyd ar ein cynigion diweddaraf ar gyfer Prosiect Gwynt Alltraeth Morgan. Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 4 Mehefin 2023 hefyd.

Digwyddiad gweminar ar-lein

Gwyliwch recordiad o’n digwyddiad ymgynghori ar-lein, a ddarlledwyd ar 9 Mai 2023

Gwylio recordiad

Daeth ein hymgynghoriad statudol ar ein cynigion diweddaraf i ben ddydd Sul 4 Mehefin 2023.

Hwn oedd ein hail ymgynghoriad ar ddyluniad diweddaraf y prosiect. Gweld yr holl ddeunyddiau sy'n ymwneud â'n hymgynghoriad statudol diweddar. Mae hyn yn cynnwys ein Hadroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol (neu ‘PEIR’), a oedd yn sail i’n hymgynghoriad diweddar.

Pwy yw EnBW a bp?

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyflwyno fel menter ar y cyd rhwng bp ac Energie Baden-Württemberg AG (EnBW).

Gwybodaeth am bp

Pwrpas bp yw ailddychmygu ynni ar gyfer pobl a’n planed.

Mae bp wedi nodi uchelgais i fod yn gwmni sero net erbyn 2050, neu’n gynt, a helpu’r byd i gyrraedd sero net.

Bydd y strategaeth hon gan bp yn ei weld yn trawsnewid ei hun o fod yn gwmni olew rhyngwladol sy’n cynhyrchu adnoddau i fod yn gwmni ynni integredig yn darparu datrysiadau i gwsmeriaid.

Mae gan bp fusnes gwynt ar y môr sylweddol yn yr Unol Daleithiau yn barod gyda chapasiti cynhyrchu gros o 1.7GW, gan weithredu naw ased gwynt ar draws y wlad yn ogystal â phibell alltraeth net 5.2GW.

Gwybodaeth am EnBW

Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) yw un o'r cwmnïau cyflenwi ynni mwyaf yn yr Almaen ac Ewrop, gyda gweithlu o 27,000 o weithwyr yn cyflenwi ynni i tua 5.5 miliwn o gwsmeriaid. Bydd capasiti ynni adnewyddadwy gosodedig yn cyfrif am 50 y cant o bortffolio cynhyrchu EnBW erbyn diwedd 2025.

Roedd EnBW ymhlith yr arloeswyr ym maes ynni gwynt ar y môr gyda’i fferm wynt Baltig 1 ym Môr y Baltig. Mae EnBW wedi datblygu, adeiladu ac yn gweithredu pedair fferm wynt alltraeth yn yr Almaen gyda chyfanswm capasiti gosodedig o 945 MW.

Daw 960 MW arall o'r fferm wynt alltraeth He Dreiht sy’n cael ei datblygu ar hyn o bryd; cliriodd y penderfyniad buddsoddi terfynol ym mis Mawrth 2023 y ffordd ar gyfer dechrau adeiladu.