Croeso

Mae EnBW Energie Baden-Württemberg AG a bp yn cynnal rownd gyntaf o ymgynghori ar fferm wynt alltraeth Mona am wyth wythnos rhwng 7 Mehefin a 3 Awst 2022.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n bwrw ymlaen â’n cynlluniau ar gyfer fferm wynt alltraeth Morgan a byddwn ni’n cynnal ymgynghoriad yn nes ymlaen yn 2022.

Mae EnBW Energie Baden-Württemberg AG a bp yn falch o fod yn arwain y gwaith o ddatblygu prosiectau Morgan a Mona. Bydd y ddwy fferm wynt ym Môr Iwerddon yn helpu’r DU i gyflawni ei huchelgais o gynhyrchu 50GW o bŵer gwynt ar y môr erbyn 2030.

Bydd y ffermydd gwynt oddeutu 20km - 30km o’r arfordir a byddant yn weithredol erbyn 2029. Gyda’i gilydd, byddant yn un o’r ffermydd gwynt mwyaf yn y byd, gyda chapasiti cynhyrchu cyfun o 3 gigawat (GW).

Mae hyn yn ddigon i bweru’r hyn sy’n cyfateb i tua 3.4 miliwn o gartrefi yn y DU â thrydan glân.

Pwrpas yr ymgynghoriad yw rhannu cynlluniau cynnar ar gyfer y prosiectau, tra'n rhoi cyfle i bobl ddweud eu dweud ar y cynigion.

Mae'r cynigion mewn cyfnod cynnar o'u datblygu gyda manylion pellach i ddilyn, fel maint a nifer y tyrbinau, y seilwaith ar y môr ac ar y tir, a lleoliad ar y tir ar gyfer y ceblau.

Byddwn yn ystyried yr holl sylwadau a gawn, ochr yn ochr â gwneud rhagor o waith arolygu technegol ac amgylcheddol. Bydd eich adborth yn helpu i ddylanwadu ar ddyluniad manwl y prosiect ac yn ein helpu i ddatblygu’r cynigion gorau posibl.

Image zoom alt text
Cliciwch ar y llun i'w ehangu Pinsiad i chwyddo

Map dangosol yn dangos fferm wynt Mona a’r ardaloedd chwilio cwmpasu seilwaith ar y môr ac ar y tir

Pwy yw EnBW a bp?

Gwybodaeth am EnBW

Mae EnBW Energie Baden-Württemberg AG yn un o’r cwmnïau cyflenwi ynni mwyaf yn yr Almaen ac mae’n cyflenwi trydan, nwy, dŵr ac atebion ynni a gwasanaethau’r diwydiant ynni i oddeutu 5.5 miliwn o gwsmeriaid.

Mae gennym weithlu o dros 23,000 o weithwyr. Bydd hanner portffolio cynhyrchu EnBW yn cynnwys ynni adnewyddadwy erbyn 2025.

Mae ehangu rhagor ar ynni adnewyddadwy yn yr Almaen a marchnadoedd Ewropeaidd dethol yn elfen ganolog o strategaeth twf EnBW. Ers dechrau ei drawsnewidiad corfforaethol yn 2013, mae EnBW wedi llwyddo i fuddsoddi bron i €5 biliwn yn ei segment ynni adnewyddadwy. Bydd tua €4 biliwn arall yn cael ei fuddsoddi erbyn 2025, yn bennaf drwy ehangu ynni’r gwynt a’r haul ymhellach, sy’n golygu y bydd 50 y cant o bortffolio cynhyrchu EnBW yn cynnwys ynni adnewyddadwy.

Roedd EnBW ymhlith yr arloeswyr ym maes ynni gwynt ar y môr gyda’i fferm wynt ar y Môr Baltig, sef Baltig 1. Ym mis Ionawr 2020, dechreuodd y cwmni weithredu prosiect pŵer gwynt ar y môr mwyaf yr Almaen, EnBW Hohe See ac Albatros, gyda chapasiti cyfun o 609 megawat (MW).

Bydd fferm wynt ar y môr He Dreiht gyda chapasiti o tua 900MW yn cael ei chysylltu â’r grid yn 2025. Bydd He Dreiht yn gweithredu heb unrhyw gymorthdaliadau gan y wladwriaeth.

Ewch i wefan EnBW am ragor o wybodaeth.

Gwybodaeth am bp

Pwrpas bp yw ailddychmygu ynni ar gyfer pobl a’n planed.

Mae bp wedi nodi uchelgais i fod yn gwmni sero net erbyn 2050, neu’n gynt, a helpu’r byd i gyrraedd sero net. Yn ddiweddar, gwnaethom gyhoeddi ein strategaeth ar gyfer gwireddu’r uchelgais honno. Bydd y strategaeth hon yn trawsnewid bp o gwmni olew rhyngwladol sy’n cynhyrchu adnoddau – i gwmni ynni integredig sy’n darparu atebion i gwsmeriaid.

Mae gan bp fusnes gwynt sylweddol ar y tir yn UDA yn barod gyda chapasiti cynhyrchu gros o 1.7 GW, sy’n gweithredu naw ased gwynt ar draws y wlad.

Ewch i wefan bp am ragor o wybodaeth.

Ymgynghoriad cyhoeddus
7 Mehefin i 3 Awst 2022

Dysgwch fwy am yr hyn yr ydym yn ymgynghori arno a sut y gallwch gymryd rhan.

Ymgynghoriad

Eich adborth

Dweud eich dweud ar ein cynigion.

Map adborth

Lawrlwythiadau

Lawrlwythwch a gweld ein deunyddiau ymgynghori.

Gweld lawrlwythiadau

Delweddau

Nid oes penderfyniad wedi cael ei wneud eto ynghylch maint, nifer na lleoliad ein tyrbinau. Ond ar y cam cynnar hwn rydyn ni wedi creu delweddau 3D dangosol i ddangos golygfeydd posibl o ffermydd gwynt Mona a Morgan o amrywiaeth o leoliadau ar y tir.

Gweld map
Adolygu adborth