Ein cynigion

Bydd Prosiect Gwynt Alltraeth Mona yn cael ei leoli’n gyfangwbl o fewn dyfroedd Cymru yn nwyrain Môr Iwerddon, 28.8km o arfordir Cymru, 46.5km o arfordir gogledd-orllewin Lloegr, a 46.1km o Ynys Manaw.

Mae glanfa’r prosiect ger Llanddulas, Conwy ar arfordir Gogledd Cymru a bydd yn cysylltu ag is-orsaf bresennol y National Grid ym Modelwyddan, Sir Ddinbych.

Bydd y fferm wynt yn cynnwys hyd at 107 o dyrbinau gwynt, a fydd yn cynhyrchu oddeutu 1.5GW o drydan.

Mae Prosiect Gwynt Alltraeth Mona yn falch o gyhoeddi ei ail gylchlythyr diweddaru Prosiect, sy’n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y Prosiect. Cliciwch ar y ddolen isod i ddarganfod mwy.

Y tu mewn iddo fe welwch wybodaeth am ein penderfyniad i leihau ardal ddatblygu safle’r fferm wynt er mwyn lliniaru effeithiau ar ddefnyddwyr morol eraill ymhellach, a’r hyn y gallwch ei ddisgwyl parthed camau nesaf datblygiad y Prosiect

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cylchlythyr hwn neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Prosiect yn gyffredinol, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Gweld y diweddariad

Is-orsaf ar y Tir

Mae’r adborth rydyn ni wedi’i gael yn ystod ein tri cham o ymgynghoriadau â chymunedau a rhanddeiliaid wedi ein helpu i fireinio llawer o agweddau ar ein cynigion. Erbyn hyn, rydyn ni’n gweithio tuag at gyflwyno cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu ar gyfer y prosiect yn 2024.

Ar ôl casglu’r holl adborth a gyflwynwyd i’r ymgynghoriad, mae tîm prosiect Mona wedi adolygu’r ymatebion amgylcheddol, cydsyniol, dichonoldeb peirianneg, y tir a chymunedol. Mae’r tîm hefyd wedi adolygu’r rhain yn erbyn y wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn ein Hadroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol, a oedd yn destun ein hymgynghoriad diweddaraf, a oedd yn un statudol.

O ganlyniad i'n hymgynghoriad statudol, mae tîm Prosiect Gwynt Alltraeth Mona wedi gallu dewis un lleoliad ar gyfer is-orsaf ar y tir at ddibenion y cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu sydd ar ddod. Rydyn ni hefyd wedi dewis un llwybr ceblau ar y tir o’r opsiynau a gafodd eu cynnwys yn yr Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol. Mae hyn yn dilyn ymgynghoriad anstatudol yn 2022 lle cyflwynwyd saith opsiwn is-orsaf ar y tir ar gyfer adborth. Roedd tîm y prosiect wedyn yn gallu llunio rhestr fer o ddau opsiwn yr ymgynghorwyd arnynt yn yr ymgynghoriad statudol.

Ar ôl ystyried yr ymgynghoriad hwnnw a’r adborth a gafwyd, rydyn ni wedi dewis opsiwn dau fel yr un y byddwn yn ei gynnwys o fewn ein cais am Gydsyniad Datblygu. Ni fydd opsiwn saith, a oedd i’r dwyrain o opsiwn dau, yn symud ymlaen ar ôl cael ei ddadethol.

Rydyn ni hefyd wedi dewis llwybr unigol ein cebl ar y tir. Byddwn ni’n siarad â thirfeddianwyr dros y misoedd nesaf, er mwyn i ni allu parhau i fireinio ein corridor cebl i un sydd tua 75m o led.

Mae’r map hwn yn dangos y newidiadau hyn.

Morcambe and Morgan cable route options
Cliciwch ar y llun i'w ehangu Pinsiad i chwyddo

Bydd rhagor o fanylion y tu ôl i ddewis yr is-orsaf ar y tir a’r llwybr ceblau a ffefrir yn cael eu rhoi yn yr adroddiad ar Ddewis Safle ac Ystyried Opsiynau Eraill. Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno fel rhan o’r Datganiad Amgylcheddol a fydd yn cyd-fynd â’n cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu y flwyddyn nesaf.

Pam mae angen ynni gwynt ar y môr arnom

Newid hinsawdd yw un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r byd. Mae'n effeithio ar bob gwlad ac mae'n rhaid i ni i gyd chwarae rhan wrth helpu i'w frwydro.

Gall y prosiect hwn chwarae rhan yn y gwaith o fynd i’r afael â thrawsnewid ynni drwy gynhyrchu ynni adnewyddadwy i gefnogi targedau Llywodraeth Cymru a’r DU.

Mae’r DU yn arweinydd byd mewn gwynt ar y môr ac mae’r moroedd o’n cwmpas yn ddelfrydol ar gyfer manteisio ar bŵer gwynt. Bydd ein prosiect yn weithredol erbyn 2030 a bydd yn chwarae rhan mewn trawsnewid ynni drwy’r canlynol:

  • Cynhyrchu trydan carbon isel o fferm wynt ar y môr i gefnogi datgarboneiddio a diogelwch cyflenwad trydan Cymru a’r DU.
  • Manteisio i’r eithaf ar y capasiti cynhyrchu o fewn cyfyngiadau’r safleoedd a’r seilwaith grid sydd ar gael.
  • Cefnogi nod Llywodraeth Cymru i gynhyrchu ynni adnewyddadwy sy’n cyfateb i 70 y cant o ddefnydd Cymru erbyn 2030, fel y nodir yn y Cynllun Strategol Sero Net.
  • Darparu swm sylweddol o ynni gwynt ar y môr i gefnogi targed Sero Net Llywodraeth y DU erbyn 2050 a’r ymrwymiad i ddarparu hyd at 50 gigawat (GW) o ynni gwynt ar y môr erbyn 2030.
  • Cydfodoli a chydweithio â gweithgareddau, datblygwyr a gweithredwyr eraill er mwyn gallu cael cydbwysedd rhwng gwahanol ddefnyddwyr.

Bydd y prosiect hwn hefyd yn:

  • Cyfrannu at gyflawni nodau Strategaeth Diogelwch Ynni’r DU.
  • Cyfrannu at yr economi leol, ranbarthol a chenedlaethol drwy fuddsoddi’n sylweddol, yn ogystal â chynnig cyfleoedd cyflogaeth a seilwaith newydd yn ystod pob cam o’r prosiect.
  • Parhau i gadw costau technoleg a datblygu i lawr er mwyn darparu ynni cost isel i ddefnyddwyr a darparu manteision cymunedol.
  • Cyd-fynd â’r prif ffactorau sy’n sbarduno diweddariadau i bolisïau cenedlaethol yng Nghymru a’r DU sy’n digwydd ar hyn o bryd ac sydd ar y gweill.

Mae’r DU eisoes yn cynhyrchu tua 13GW o’i phŵer o ynni gwynt ar y môr. Mae’n chwarae rhan gynyddol bwysig yn ein cymysgedd ynni. Er enghraifft, am gyfnod ar 29 Ionawr 2022 roedd gwynt ar y môr yn darparu 66% o gyfanswm ein cynnyrch ynni.

Ond mae angen i ni wneud llawer iawn mwy. Er mwyn cyflawni nodau hinsawdd y DU, mae angen i ni gynyddu faint o ynni gwynt ar y môr rydym yn ei gynhyrchu bedair gwaith – sy’n golygu bod angen i ni osod a gweithredu capasiti hyd at 50GW erbyn 2030.

Sut mae ffermydd gwynt ar y môr yn gweithio

Beth yw generaduron tyrbinau gwynt?

Dyfeisiau yw’r rhain sy’n trosi egni cinetig gwynt yn egni trydanol. I gael rhagor o wybodaeth am ddyluniad tebygol y generaduron tyrbinau gwynt ar gyfer Prosiect Gwynt Alltraeth Mona, edrychwch ar Gyfrol 1 – Rhagarweiniad, pennod 3 (Disgrifiad o’r Prosiect) yr Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol.

Diagram dangosol o sut y gallai generadur tyrbin gwynt nodweddiadol edrych. Gall y dyluniad gwirioneddol fod yn wahanol.

Beth yw Platfformau Is-Orsaf ar y Môr (OSPs)?

Strwythurau sefydlog yw’r rhain a fyddai’n cael eu lleoli ar safle’r fferm wynt. Pwrpas y strwythurau hyn yw trosi’r pŵer o’r generaduron tyrbinau gwynt yn ffurf sy’n barod i’w throsglwyddo i’r lan.

Delwedd ddangosol yn dangos platfform is-orsaf ar y môr nodweddiadol. Gall y dyluniad gwirioneddol fod yn wahanol.

Beth yw ceblau cyswllt y platfform?

Mae’r rhain yn geblau trydanol sy’n cysylltu un neu fwy o blatfformau is-orsaf ar y môr.

Beth yw ceblau rhyng-aráe?

Ceblau yw’r rhain sy’n cysylltu generaduron y tyrbinau gwynt â’i gilydd ac â’r platfformau is-orsaf ar y môr.

Beth yw ceblau allforio o’r môr?

Ceblau yw’r rhain sy’n trosglwyddo trydan o’r platfformau is-orsaf ar y môr i’r lan.

Delweddau

Mae'r PEIR yn cynnwys cyfres o ddiagramau delweddu sy'n dangos sut y gallai'r fferm wynt edrych o wahanol fannau. Gallwch ddod o hyd iddynt yn y bennod Morlun, Tirlun ac Effaith Weledol (SLVIA).

Gweld delweddau