Hoffem gael eich adborth ar y gwaith rydym wedi’i wneud ar ein prosiect hyd yma.

Gallwch rannu unrhyw adborth sydd gennych gan ddefnyddio’r dulliau canlynol:

  • Ffurflen adborth ar-lein: llenwi fersiwn ar-lein o’n ffurflen adborth.
  • Ffurflen adborth bapur: lawrlwytho copi pdf o’n ffurflen adborth o’r hyb ymgynghori yma a’i hanfon atom dros e-bost.
  • Dros e-bost: info@monaoffshorewind.com
  • Drwy’r post: RHADBOST MONA

Ar y môr

Adran 1/6

1. A oes gennych unrhyw sylwadau / adborth ar elfennau alltraeth Prosiect Gwynt Alltraeth Mona yn gyffredinol? Gallwch ddewis rhoi sylwadau ar y pynciau penodol a restrir (gweler y pynciau wedi'u rhifo 1.1 i 1.14 isod). Nodir y pynciau hyn yn fanwl yn ein Hadroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol (PEIR) a chânt eu crynhoi yng Nghrynodeb Annhechnegol y PEIR (mae’r ddau ar gael i’w darllen yn llawn yn www.morganandmona.com).

Cyfrif nodau: - os hoffech anfon mwy o gynnwys anfonwch e-bost atom


1.1 Daeareg forol, cefnforeg a phrosesau ffisegol (edrychwch ar Bennod 6 yr adroddiad)

Cyfrif nodau: - os hoffech anfon mwy o gynnwys anfonwch e-bost atom

1.2 Ansawdd dŵr a gwaddodion morol (edrychwch ar Gyfrol 6, Pennod 2.2 yr adroddiad)

Cyfrif nodau: - os hoffech anfon mwy o gynnwys anfonwch e-bost atom

1.3 Ecoleg Benthig (edrychwch ar Bennod 7 yr adroddiad)

Cyfrif nodau: - os hoffech anfon mwy o gynnwys anfonwch e-bost atom

1.4 Ecoleg pysgod a physgod cregyn (edrychwch ar Bennod 8 yr adroddiad)

Cyfrif nodau: - os hoffech anfon mwy o gynnwys anfonwch e-bost atom

1.5 Mamaliaid morol (edrychwch ar Bennod 9 yr adroddiad)

Cyfrif nodau: - os hoffech anfon mwy o gynnwys anfonwch e-bost atom

1.6 Adareg ar y môr (edrychwch ar Bennod 10 yr adroddiad)

Cyfrif nodau: - os hoffech anfon mwy o gynnwys anfonwch e-bost atom

1.7 Pysgodfeydd masnachol (edrychwch ar Bennod 11 yr adroddiad)

Cyfrif nodau: - os hoffech anfon mwy o gynnwys anfonwch e-bost atom

1.8 Morgludiant a mordwyo (edrychwch ar Bennod 12 yr adroddiad)

Cyfrif nodau: - os hoffech anfon mwy o gynnwys anfonwch e-bost atom

1.9 Archaeoleg y môr (edrychwch ar Gyfrol 2, Pennod 13 yr adroddiad)

Cyfrif nodau: - os hoffech anfon mwy o gynnwys anfonwch e-bost atom

1.10 Hediadau a radar sifil a milwrol (edrychwch ar Bennod 27 yr adroddiad)

Cyfrif nodau: - os hoffech anfon mwy o gynnwys anfonwch e-bost atom

1.11 Defnyddwyr eraill y môr (edrychwch ar Gyfrol 2, Pennod 14 yr adroddiad)

Cyfrif nodau: - os hoffech anfon mwy o gynnwys anfonwch e-bost atom

1.12 Asesiad o'r Effaith Weledol a'r Effaith ar y Morwedd a'r Dirwedd (SLVIA) (edrychwch ar Bennod 26 yr adroddiad)

Cyfrif nodau: - os hoffech anfon mwy o gynnwys anfonwch e-bost atom

1.13 Prosesau ffisegol (edrychwch ar Bennod 6 yr adroddiad)

Cyfrif nodau: - os hoffech anfon mwy o gynnwys anfonwch e-bost atom

1.14 Effeithiau rhyng-gysylltiedig ar y môr (edrychwch ar Bennod 15 yr adroddiad)

Cyfrif nodau: - os hoffech anfon mwy o gynnwys anfonwch e-bost atom

Adborth

Gallwch adael adborth drwy ddefnyddio’r ffurflen ar y dudalen hon neu drwy ddefnyddio’r map ymgynghori (dolen isod).

Rhaid i bob ymateb i'r ymgynghoriad hwn ddod i law erbyn 23.59 ar 4 Mehefin 2023. Mae'n bosibl na fydd ymatebion a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

Map ymgynghori
Adolygu adborth